A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту
Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Нормативно-правова база

Лист ПОІППО від 17.05.2019 № 01-22/707Перелік навчальних і виховних програм, з питань запобігання та протидії домашньому насильству, які використовують працівники психологічної служби закладів освіти Полтавської області

https://docs.google.com/document/d/1Y4dl58DLXIOUDt58PYZ4-lI6SAqtVtcA/edit?usp=sharing&ouid=117589906823860099837&rtpof=true&sd=true

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.05.2022 № 1/5735-22 Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні

https://drive.google.com/file/d/1umfJXieqPZ1BBw43LRfPRWwiRWs3hUQB/view?usp=sharing

 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 16 лютого 2022 р. № 129 „Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 і від 27 листопада 2019 р. № 972“ (Домашнє насильство)

https://drive.google.com/file/d/1mDlQwM1yFC9RRl31utt77Xb2dBmYJM7p/view?usp=sharing

 

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadkiv-zatverdzhenih-postanovami-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-10-kvitnya-2019-r-530-i-vid-15-veresnya-2021-r-957-483

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-organi-a957?fbclid=IwAR3KYpF-I_whFzQJulrpfnsgy4cHEASqQhZHZWb99BizpposRNV0SZbrX-g

 

“Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51, ст. 1735)

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-10-kvitnya-s280721

 

Наказ МОН від 22.05.2018 №509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України" https://imzo.gov.ua/2018/05/25/nakaz-mon-vid-21-05-2018-509-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-psyholohichnu-sluzhbu-u-systemi-osvity-ukrajiny/

 

Лист МОН від 18.05.2018 №1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству" https://imzo.gov.ua/2018/05/21/lyst-mon-vid-18-05-2018-1-11-5480-metodychni-rekomendatsiji-schodo-zapobihannya-ta-protydiji-nasylstvu/

 

Лист МОН від 05.09.2018 №1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України" https://imzo.gov.ua/2018/09/07/lyst-mon-vid-05-09-2018-1-9-529-pro-dokumentatsiyu-pratsivnykiv-psyholohichnoji-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrajiny/

 

Наказ МОН від 02.10.2018 №1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами" https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/

 

Лист ІМЗО від 30.10.2018 №1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей" https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/

 

Лист МОН від 24.07.2019 №1/9-477 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України" https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/

 

Лист ІМЗО від 25.05.2020 №22.1/10-1065 "Щодо проведення Всеукраїнського моніторингового дослідження "Надання допомоги дітям, постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби" https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/

 

Лист МОН від 22.07.2020 №1/9-394 „Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі закладів освіти працівниками психологічної служби у системі освіти України у 2020/2021 навчальному році“ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BToyESWucVyvnBhSQ3cNyRwQ6THgnbzuVx7BcLfSWFo/edit#gid=0

 

Лист ІМЗО від 27.07.2020 №22.1/10-1495 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р."  https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/

 

Лист МОН від 14.08.2020 №1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)" https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1668-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-2020-%D1%80#Text

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2021 №1/9-128 "Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків"  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-neobhidnosti-provedennya-dodatkovih-profilaktichnih-zahodiv-v-seredovishi-ditej-ta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинахhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. №658 "Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. №872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" https://ips.ligazakon.net/document/KP110872?an=58

 

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.11.2020 №2425-20 "Про затвердження професійного стандарту  "Практичний психолог закладу освіти" https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/12/Standart_Praktychnyy_psykholoh.pdf

 

Лист ІМЗО від 04.12.2020 №22.1/10-2496 "Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти" https://imzo.gov.ua/2020/12/07/lyst-imzo-vid-04-12-2020-22-1-10-2496-pro-metodychni-rekomendatsii-shchodo-provedennia-proforiientatsiynoi-roboty-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-osvity/

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 року № 2657- VIII"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 №1/9-436 „Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році“

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20212022-navchalnomu-roci

 

Вхід для адміністратора